Algemene voorwaarden Coaching Noord

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Coach Noord op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Kandidaat:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Gemaakte afspraken binden Opdrachtnemer vanaf het moment dat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd of vanaf het moment dat Opdrachtnemer met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtnemer en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 3. Mocht de opdrachtnemer tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de opdrachtnemer vallen, dan zal de opdrachtnemer de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de client extern gerefereerd worden.

ARTIKEL 7. GEGEVENSBESCHERMING EN VERWERKING (PERSOONS)GEGEVENS

Door het aangaan van een samenwerking met Opdrachtnemer gaat u als Opdrachtgever en Cliënt ermee akkoord dat de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens door Opdrachtnemer worden verwerkt. Deze gegevens kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt ten behoeve van de administratie, het uitvoeren van de overeenkomst en het toezenden van informatie. Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Cliënt zullen zich houden aan de verplichtingen die op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. Algemene Verordening Gegevensbescherming op hen rusten

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9. BETALING EN VERZUIM

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.\
 3. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

ARTIKEL 10: INCASSOKOSTEN

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie. Coaching Noord kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:
  1. de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de cliënt zelf ligt;
  2. het ongeval en/of het letsel niet door Opdrachtnemer voorkomen had kunnen worden;
  3. de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 14. BEROEPSCODES, RBCZ EN NVPA, GESCHILLENBESLECHTING

 1. Opdrachtnemer valt onder de beroepscodes van het RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de NVPA, Beroepsvereniging voor Psychosociaal therapeuten (NVPA), beide inclusief klachtenregeling. Een klacht kan worden ingediend via de website van de NVPA, bij tabblad cliënten een klacht indienen. Tevens is opdrachtgever aangesloten bij een erkende geschillencommissie in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).